top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Souhrnné informace.
Právo na odstoupení od smlouvy až na výjimky.
Máte právo odstoupit od této smlouvy s výjimkou případů, kdy předem vyrobené zboží bylo přizpůsobeno konkrétním specifikacím smlouvy (například trička s personalizovaným textem a uměleckými díly).

 

Autorská práva
Neneseme odpovědnost za případné porušení autorských práv při reprodukci z dodaných vzorů.

 

Detailní informace.

SPOTŘEBITELÉ
Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v rámci uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami -  obchodní společnosti  NZACO s.r.o.se sídlem Havlíčkova 2921/22,
Prostějov 79601, Czech Republic, identifikační číslo:08288968, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 112700 (dále jen „prodávající“) a provozovatelem internetového obchodu www.NZACO.com (dál jen „internetový obchod“) a “) a mezi fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti v postavení spotřebitele (dále jen „kupující“). 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy – občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil.

1) Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1.1. Objednávku lze učinit na dálku prostřednictvím internetového obchodu, telefonní linky, e-mailu nebo lze zaslat i písemnou objednávku a to na adresu sídla prodávajícího.
1.2. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku, představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě návrh na uzavření kupní smlouvy. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Objednávka je platná po dobu 24 hodin a lze ji zrušit ze strany kupujícího telefonicky, či e-mailem, a to bez udání důvodu.  
1.3. Kupní smlouva je následně uzavřena doručením návrhu ze strany prodávajícího, které je zasláno kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem uhrazení celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží.
1.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
1.5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
1.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
1.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
1.8. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či zákaznické linky, nebo osobně na některé z kamenných prodejen.

2) Cena zboží a platební podmínky
2.1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v internetovém obchodě. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
2. 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.3. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady za doručení zboží kupujícímu a způsob platby.
2.4. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v internetovém obchodě v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
2.5. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
2.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
Online platba kartou – platba přes platební bránu - zdarma
Online bankovní převod - zdarma
2.7. V případech, kdy prodávající uzná za vhodné, zejména s ohledem na cenu zboží, si prodávající vyhrazuje požadovat po kupujícím zaplacení peněžní zálohy a současné potvrzení objednávky, nejlépe osobně či telefonicky kupujícím před odesláním zboží.
3) Přeprava a dodání zboží
3.1. Způsob dodání zboží provádí kupující během objednání zboží. Zboží je kupujícímu dodáno:
osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese jeho sídla;
prostřednictvím přepravce Zásilkovna Z POINT – doručení na pobočku Zásilkovny za náklady od 89 Kč;
prostřednictvím přepravce PPL CZ s.r.o. – náklady na dopravu činí náklady od 130 Kč;
3.2. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle hmotnosti objednaného zboží.
3.3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
3.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
3.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího, případně je přiložen k dodávanému zboží.
3.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
3.8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
4) Odstoupení od smlouvy
4.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a to bez udání důvodů. Lhůta 14 dnů běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
4.2. Jde- li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
4.3. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odchozím odstavci.
4.4. Odstoupit lze odeslat na email prodávajícího či na adresu provozovny prodávajícího.

4.5 Kupující - spotřebitel nemůže ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
a)o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b)o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c)o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d)o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e)o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f)o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g)o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h)o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
i)o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j)o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k)uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l)o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 4.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží lze zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu sídla prodávajícího. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
4.8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
4.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.11. Náklady spojené s vyměňováním zboží nese v plné výši kupující.
4.12. Pokud v souvislosti s uzavřením smlouvy zašle prodávající kupujícímu zboží navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě kupující.

5) Práva z vadného plnění - reklamační řád
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2095 až §2117, dále § 2161 až §2174 občanského zákoníku ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
    • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.     
5.3. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
5.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
5.5. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
5.6. Ustanovení uvedená v předchozích odstavcích obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5.7. Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.
5.8. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
výměnu za nové zboží,
opravu zboží,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupení od smlouvy.
5.9. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.
5.10. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
5.11. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.12. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
5.13. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
5.14. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
5.15. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
5.16. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
5.17. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

5.18. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozího odstavce, je prodávající povinen přijmout reklamaci v místě svého sídla, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Havlíčkova 2921/22, Prostějov 79601, Czech Republic, telefonicky na čísle 420 732 757 609 či elektronickou poštou na adrese nzacocontact@nzaco.com.
5.19. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
5.20. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
5.21. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5.22. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
5.23. Volbu způsobu reklamace má kupující.
6) Mimosoudní řešení sporů
6.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
7) Závěrečná ustanovení
7.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7.2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
7.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7.4. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v rámci uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami -  obchodní společnosti NZACO s.r.o .se sídlem Havlíčkova 2921/22, Prostějov 79601,Czech Republic, identifikační číslo: 08288968, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 112700 (dále jen „prodávající“) a provozovatelem internetového obchodu www.NZACO.co (dál jen „internetový obchod“) a “) a mezi a mezi podnikající fyzickou osobou anebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil.
1) Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1.1. Objednávku lze učinit na dálku prostřednictvím internetového obchodu, telefonní linky, e-mailu nebo lze zaslat i písemnou objednávku a to na adresu sídla prodávajícího.
1.2. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku, představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě návrh na uzavření kupní smlouvy. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Objednávka je platná po dobu 24 hodin a lze ji zrušit ze strany kupujícího telefonicky, či e-mailem, a to bez udání důvodu.  
1.3. Kupní smlouva je následně uzavřena doručením návrhu ze strany prodávajícího, které je zasláno kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem uhrazení celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží.
1.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
1.5. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či zákaznické linky, nebo osobně na některé z kamenných prodejen.
2) Cena zboží a platební podmínky
2.1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v internetovém obchodě. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
2.2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.3. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady za doručení zboží kupujícímu a způsob platby.
2.4. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v internetovém obchodě v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
2.5. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
2.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
Online platba kartou – platba přes platební bránu - zdarma
Online bankovní převod - zdarma
2.7. V případech, kdy prodávající uzná za vhodné, zejména s ohledem na cenu zboží, si prodávající vyhrazuje požadovat po kupujícím zaplacení peněžní zálohy a současné potvrzení objednávky, nejlépe osobně či telefonicky kupujícím před odesláním zboží.
3) Přeprava a dodání zboží
3.1. Způsob dodání zboží provádí kupující během objednání zboží. Zboží je kupujícímu dodáno:
osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese jeho sídla.
prostřednictvím přepravce Zásilkovna Z POINT – doručení na pobočku Zásilkovny za náklady od 89 Kč;
prostřednictvím přepravce PPL CZ s.r.o. – náklady na dopravu činí náklady od 130 Kč;
3.2. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle hmotnosti objednaného zboží.
3.3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
3.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
3.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího, případně je přiložen k dodávanému zboží.
3.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
3.8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
4) Odstoupení od smlouvy
4.1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
4.2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím.
4.3. Odstoupení od smlouvy je nutné učinit písemně a v případě smluv sjednaných elektronickou formou též prostřednictvím emailu. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5) Práva z vadného plnění - reklamační řád
5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
    • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
5.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
5.3. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.
5.4. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) odstranění vady opravou věci;
c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
d) odstoupení od smlouvy.
5.5. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
a) odstranění vady; nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.6. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.
5.7. Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).
5.8. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
5.9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.
5.10. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozího odstavce, je prodávající povinen přijmout reklamaci v místě svého sídla, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Havlíčkova 2921/22, Prostějov 79601, Czech Republic, telefonicky na čísle 420 732 757 609 či elektronickou poštou na adrese nzacocontact@nzaco.com.
6) Závěrečná ustanovení
6.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. 1. 2022

 
bottom of page