Kontaktní informace

NZACO s.r.o.

Havlíčkova 2921/22,
Prostějov 79601

Czech Republic

IČ: 08288968

DIČ: CZ08288968

 

Email:

nzacocontact@nzaco.com

 

Kontaktní telefonní číslo:

00420 732 757 609

 

Všeobecné obchodní podmínky 

Vítejte na našem webu. Pokud budete i nadále procházet a používat tento web, budete vázáni následujícími pravidly a podmínkami použití, a souhlasíte s jejich dodržováním. Pravidla a podmínky, společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů GDPR, řídí vztah mezi vámi a společností NZACO s.r.o., v souvislosti s tímto webem. 


Termín „nás / my / naše“ odkazuje na společnost NZACO s.r.o., jako vlastníka tohoto webu. Vaše používání této webové stránky, a všechny ostatní formy komunikace, podléhají následujícím pravidlům a podmínkám použití: 


Neoprávněné použití této webové stránky může vést k nároku na náhradu škody a / nebo může být trestným činem. Tento web může, čas od času, zahrnovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí a poskytují další informace. Neznamená to, že tyto webové stránky podporujeme. Obsah stránek tohoto webu slouží pouze pro vaše obecné informace a použití. Může se změnit bez předchozího upozornění. 


My, ani žádná třetí strana, neposkytujeme žádnou záruku ani záruky, pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů, které se nalézají na tomto webu nebo jsou nabízeny pro jakýkoliv konkrétní účel. 


Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby, a NZACO s.r.o. výslovně vylučuje odpovědnost za jakékoli takové nepřesnosti nebo chyby, v plném rozsahu povoleném zákonem. Vaše použití jakýchkoli informací, materiálů nebo vybavení, které jsou zakoupeny nebo objednány na této webové stránce, je zcela na vaše vlastní riziko, my neneseme odpovědnost. 


Veškerá hlasová, či textová komunikace může být zaznamenána pro účely zabezpečení a školení. Je na vaší vlastní odpovědnosti zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace, dostupné na tomto webu, splňovaly vaše specifické požadavky. Tato webová stránka obsahuje materiál, který je námi vlastněn nebo licencován. Tento materiál zahrnuje mimo jiné design, rozvržení, vzhled a grafiku. Reprodukce je jinak zakázána než v souladu s oznámením o autorských právech, které je součástí těchto smluvních podmínek. 


Nesprávně objednané produkty mohou být vráceny, pokud nejsou otevřeny, do 14 dnů od dodání. Vrácení nebude zahrnovat náklady na dopravu. Všechny položky musí být vráceny v původním obalu a v původním stavu, nepoužité nebo neotevřené. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoli vrácený produkt, který tyto podmínky přiměřeně nesplňuje. 


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Akceptace odstoupení od smlouvy kupujícím bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů v případě individuálně upraveného zboží (především zboží s vlastním návrhem potisku), není zákonnou povinností prodávajícího. Prodávající řeší tyto případy individuálně a vyhrazuje si právo o způsobu řešení s konečnou platností rozhodnout.


1.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího NZACOcontact@nzaco.


1.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího, nebo předem dohodnutým způsobem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.


1.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je my oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


1.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je my také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí my kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


1.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi nás a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
2.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
2.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
2.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


2.3. Ustanovení uvedená v čl. 2.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


2.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


2.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u nás na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

2.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností nás za vady může upravit reklamační řád nás.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením pokud jde o zboží upravené na přání zákazníka. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle 00420 732 757 609 nebo e-mailem na adrese NZACOcontact@nzaco.com Další kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakty na webových stránkách prodávajícího NZACO.com


Pokud bude objednávka zrušena ze strany nás, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu.


Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky akceptované nás, nese ke své tíži veškeré vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.


Zboží, které si kupující neodebral ani po opětovném kontaktování nás může my dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám, a to i za předpokladu, že při vytvoření produktu původní kupující využil svoje vlastní grafické podklady. Tímto ustanovením není dotčeno právo nás vymáhat na původním kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce.

 

Ceny produktů se mohou lišit v závislosti na směnných kurzech, v nichž jsou položky dováženy. 

 

Veškeré výrobky poškozené během přepravy musí být podepsány jako poškozené, pokud tak neučiníte, budou mít za následek, že jakékoli nároky vůči kurýrním společnostem, lodním společnostem a letecké dopravě budou považovány za neplatné. U přepravovaného zboží, pokud nejde o zboží přepravované v námi vlastněném vozidle, neodpovídá společnost NZACO s.r.o. za následné ztráty, škody nebo nedokončené práce, nebo jakékoli záruky, které vydává. 

 

Za zhoršených povětrnostních podmínek, kdy teplota klesne pod 5 ° C, může dojít k zamrznutí nebo poškození inkoustu. Inkoust se nebude tisknout správně, pokud byl vystaven teplotě pod 5 ° C. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za dodávky, které jsou poškozeny za nepříznivých povětrnostních podmínek, a nenahrazujeme zboží, ani nevracíme peníze za inkoust, který byl z části, nebo zcela postižen. Neneseme žádnou odpovědnost za používání dodávky, která mohla být poškozena za zhoršených povětrnostních podmínek. 

 

Zásady ochrany osobních údajů GDPR 

Naše zásady ochrany soukromí GDPR stanoví, jak NZACO s.r.o. používá a chrání veškeré informace, které nám poskytnete při používání tohoto webu. Zavázali jsme se zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud vás požádáme o poskytnutí určitých informací, podle kterých můžete být při používání tohoto webu identifikováni, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. 

 

NZACO s.r.o. může tuto zásadu občas změnit aktualizací této stránky. Měli byste tuto stránku občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste se všemi změnami spokojeni. Neuchováváme žádné finanční údaje, které nám poskytujete. 

 

Jaké informace můžeme shromažďovat: 

Kontaktní informace včetně e-mailové adresy 

Demografické informace, jako je PSČ, preference a další informace týkající se zákaznických služeb a nebo nabídek. 

 

Co děláme s informacemi, které shromažďujeme? 

Tyto informace požadujeme, abychom pochopili vaše potřeby a poskytli vám lepší služby, a to zejména z následujících důvodů: 

Interní vedení záznamů. 

Tyto informace můžeme použít ke zlepšení našich produktů a služeb. 

Pravidelně můžeme zasílat propagační e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných informacích, které považujeme za zajímavé, pomocí e-mailové adresy, kterou jste uvedli. 

Vaše informace můžeme také použít k tomu, abychom vás kontaktovali pro účely průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonem nebo poštou. 

Tyto informace můžeme použít k přizpůsobení webu podle vašich zájmů. 

 

Bezpečnostní 

Zajišťujeme, aby vaše informace byly v bezpečí, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich vyzrazení. Máme fyzické, elektronické a manažerské postupy, abychom zajistili a zabezpečili informace, které shromažďujeme. 

 

Odkazy na jiné webové stránky 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však tyto odkazy použijete k opuštění našeho webu, měli byste si uvědomit, že nad tímto jiným webem nemáme žádnou kontrolu. Při návštěvě jiných webových stránek nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí žádných informací, které poskytnete těmto stránkám. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na jiné webové stránky. 

 

Soubory cookies 

Cookies jsou textové soubory, které shromažďují standardní informace z internetového protokolu a informace o chování návštěvníků. Když navštívíte naše webové stránky, můžeme od vás automaticky shromažďovat informace prostřednictvím souborů cookies nebo podobné technologie. 

Používáme cookies, abychom vaši návštěvu našeho webu zefektivnili. 

 

Ovládání vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje nebudeme šířit třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít vaše svolení nebo nebudeme-li k tomu ze zákona povinni. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání propagačních informací o třetích stranách, které považujeme za zajímavé, zpět k vám. 

 

Můžete požádat o podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady o GDPR z roku 2016. Za tyto informace bude účtován malý poplatek. Pokud si přejete kopii informací o vás, kontaktujte NZACO s.r.o.. 

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze k obecným informačním účelům a snažíme se je udržovat aktuální a správné. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webovou stránku nebo informace, produkty, služby nebo související grafiku obsaženou na webové stránce, za jakýmkoliv účelem. 

 

V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody včetně, bez omezení, nepřímých nebo následných ztrát, nebo škod, nebo jakýchkoli ztrát či škod vyplývajících ze ztráty dat nebo zisků vyplývajících z používání této webové stránky, nebo v souvislosti s ní, nebo produkty, které prodává / dodává nebo inzeruje. 

 

Prostřednictvím této webové stránky můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou NZACO s.r.o., a nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nutně neznamená doporučení, ani souhlas s názory, vyjádřenými v nich. Vynakládáme veškeré úsilí, aby web držel krok a fungoval hladce. NZACO s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za web, který bude dočasně nedostupný kvůli technickým problémům, které jsou mimo naši kontrolu. 

Tisk.jpg